خانه / کتابخانه و کتابدار 2.0 / آموزش و مهارتهای 2.0 / “معرفی نشریات علمی_ پژوهشی و علمی- ترویجی فعال در حوزۀ کتابداری”

“معرفی نشریات علمی_ پژوهشی و علمی- ترویجی فعال در حوزۀ کتابداری”

۱. دو فصلنامه آینه میراث

ISSN 1561-9400mg1455_57icl
دوفصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
مدیر مسئول: اکبر ایرانی 
سردبیر: مجدالدین کیوانی
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی:
http://www.mirasmaktoob.ir/fa
 دارای چکیدۀ عربی و انگلیسی برای تمامی مقالات و انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.

 

۲. مجله بین المللی علوم اطلاع رسانی و مدیریت اطلاعات

International Journal Of  Information Science And Management
ISSN 2008-8310
دوفصلنامه علمی – پژوهشی 40056
صاحب امتیاز: مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری 
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا قانع
سردبیر: دکتر جعفر مهراد
محل انتشار: شیراز
سایت اختصاصی:
ijism.ricest.ac.ir
انشار به صورت الکترونیکی و به زبان انگلیسی است.

 

۳. Webology

ISSN: 1735-188X

Language: English

Publisher: Webology Center

Editor-in-Chief: Alireza Noruzi

URL: http://www.webology.org/

Type of Access: Open Access (OA)

Place of Publication: Iran

indexed by: Scopus, ProQuest ,EBSCO, LISA, LISTA, Google Scholar

 

۴. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

ISSN 2251-8223
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مدیر مسئول: دکتر سیروس علیدوستی
سردبیر: دکتر سید رحمت الله فتاحی
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی:
http://jipm.irandoc.ac.ir/
درحال حاضر انتشار به صورت الکترونیکی، و اطلاعات بسیار کاملی از نویسندگان مقالات را ارائه می‌دهد.
پایگاه‌های نمایه کننده: Lista ,Isc ,Scopus

 

۵. پژوهشهای نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی (پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی پیشین)

ISSN 2538-4112
دوفصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر رحمت الله فتاحی
سردبیر: دکتر رحمت الله فتاحی
محل انتشار: مشهد
سایت اختصاصی: http://infosci.um.ac.ir/
انتشار به صورت الکترونیکی.
پایگاه‌های نمایه کننده: Isc, Sid, Magiran, Noormags, Googlescholar

 

 ۶. فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی (پیام کتابخانه سابق)

ISSN 1027-7838
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشورmg1053_84ics
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مختارپور
سردبیر: دکتر غلامرضا فدایی
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://www.publij.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی،
پایگاه‌های نمایه کننده: Magiran, Sid, Isc

 

۷. فصلنامه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی

ISSN 1338-1026
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
مدیر مسئول: علی اصغر پورعزتmg1429_72ics
سردبیر: دکتر فاطمه فهیم نیا
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: https://jlib.ut.ac.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه‌های نمایه کننده: Isc, Sid

 

۸. مجله تعامل انسان و اطلاعات

ISSN 2423-7418
فصلنامه علمی – پژوهشی mg7043_203ics
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
مدیر مسئول: حمید رضا جمالی مهموئی
سردبیر: نصرت ریاحی نیا
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://hii.khu.ac.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه‌های نمایه کننده: Magiran, Sid, Goolescholar,Isc

 

۹. فصلنامه سیاست علم و فناوری

ISSN 2008-0840siasat_466
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
(با همکاری انجمن علمی مدیریت فناوری ایران)
مدیر مسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
سردبیر: دکتر سید سپهر قاضی نوری
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://jstp.nrisp.ac.ir/

 

۱۰. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی

ISSN 1680-9637
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: آستان قدس رضوی
مدیر مسئول: دکتر سید علی اردلان جوانmg1333_69ics
سردبیر: دکتر محمد حسین دیانی
محل انتشار: مشهد 
سایت اختصاصی: www.aqlibrary.org
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه نمایه کننده: Isc

 

۱۱. فصلنامه گنجینه اسناد

ISSN 1023-3652mg1941_101ics
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: سازمان اسناد و
کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران – پژوهشکده اسناد
مدیر مسئول: غلامرضا عزیزی
سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://ganjineh.nlai.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه‌های نمایه کننده: Isc, Noormags,Magiran,Sid

 

۱۲. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (فصلنامه کتاب سابق)

ISSN 0503-2252 mg1253_105ics
فصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول: دکتر فریبرز خسروی
سردبیر: دکتر نرگس نشاط
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://nastinfo.nlai.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه‌های نمایه کننده: Isc, Noormags,Magiran,Sid

 

۱۳. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)

ISSN 2008-5222mg6118_2202ics
دوفصلنامه علمی – پژوهشی
صاحب امتیاز: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول: دکتر فریده عصاره
سردبیر: دکتر عبدالحسین فرج پهلو
محل انتشار: اهواز
سایت اختصاصی: http://slis.scu.ac.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه نمایه کننده: Isc

 

۱۴. مجله ترویج علم

ISSN 2251-9033
دوفصلنامه علمی – ترویجیmg6770_8ics
صاحب امتیاز: انجمن ترویج علم ایران
مدیر مسئول: اکرم قدیمی
سردبیر: رضا منصوری
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://www.popscience.ir/

 

۱۵. فصلنامه رهیافت

ISSN 1027-2690     rahyaft_470
فصلنامه علمی-ترویجی
صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مدیرمسئول: دکتر محمد ابویی اردکان
سردبیر: سید محمدامین قانعی راد
محل انتشار: تهران
سایت اختصاصی: http://rahyaft.nrisp.ac.ir/

 

۱۶. فصلنامه پژوهشنامه علم سنجی521455128218

صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
مدیرمسئول: دکتر حمزه علی نورمحمدی
سردبیر: عبدالرضا نوروزی چاکلی
کارشناس نشریه: لیلا هاشمی
شاپا(چاپی):۳۷۷۳-۲۴۲۳
شاپا(الکترونیکی):۵۵۶۳-۲۴۲۳
سایت اختصاصی: http://rsci.shahed.ac.ir/

 

۱۷. فصلنامه مطالعات دانش شناسی

شاپا(چاپی): x387- 2476cover_fa (1)
شاپا(الکترونیکی): x423-2476
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی
مدیرمسئول: دکترعصمت مومنی
سردبیر: دکترفهیمه باب الحوائجی
مدیر اجرایی: راضیه مرادی
سایت اختصاصی: http://jks.atu.ac.ir/

 

۱۸. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

شاپا: ۲۳۲۲-۲۳۸۷cover_fa
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
سردبیر: هادی شریف مقدم
مدیرمسئول: سعید غفاری
مدیر اجرایی: علی بیرانوند
سایت اختصاصی: http://religion.journals.pnu.ac.ir/
پایگاه های نمایه کننده:
ISC, Noormags, Magiran

 

۱۹. مدیریت اطلاعات

فصلنامه ی علمی- پژوهشیThumb-3-4635893195923468458
صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
مدیرمسئول: دکتر فرهاد شیرانی
سردبیر: دکتر محمد ابویی اردکان
سایت اختصاصی: http://im.saminatech.ir/

 

۲۰. فصلنامه ی دانش شناسی

شاپا: ۲۷۵۴- ۲۰۰۸
فصلنامه علمی- پژوهشیep4
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مدیر مسئول: دکتر موسی مجیدی
سردبیر: دکتر زهرا اباذری
مدیر داخلی: دکتر زهره میر حسینی
سایت اختصاصی: http://ep.jntb.ir/
پایگاه های نمایه کننده:
SID,Magiran,ISC, Noormags   و پرتال جامع علوم انسانی.

 

۲۱. مدیریت اطلاعات سلامت

شاپا الکترونیک: ۹۸۱۳- ۱۷۳۵
شاپا(چاپی): ۷۸۵۳ – ۱۷۳۵
دو ماهنامه علمی- پژوهشیjhim_fa_small
صاحب امتیاز و ناشر:‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی استان اصفهان
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین یارمحمدیان
سرپرست شورای نویسندگان: دکتر محمدرضا رضایتمند
مدیرداخلی: راحله سموعی
محل انتشار: اصفهان
سایت اختصاصی: http://him.mui.ac.ir/index.php/him
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه های نمایه کننده:
 ISC, IMEMR, indexcopernicus, ricest, Google scholar, irandoc, sid, magiran, iranmedex, doaj, Universal Impact Factor

 

۲۲. مجله ی پیاورد سلامت

شاپا(چاپی): ۸۱۳۲-۱۷۳۵122
شاپای الکترونیکی: ۲۶۶۵- ۲۰۰۸
دوماهنامۀ علمی – پژوهشی
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حسین درگاهی
قائم مقام سردبیر: دکتر محمد کاظم شریفی یزدی
دبیر فنی: دکتر  سید جواد قاضی میر سعید
مدیر اجرایی: گلسا شهام
سایت اختصاصی: http://payavard.tums.ac.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه های نمایه کننده:
CiteFactor, DOAJ, Ebsco, GIF, Google Scholar, Google Scholar Metrics, Indexcopernicous, IMEMR, Iran Journal, Iran medex, Irandoc, ISC, Magiran, Open Academic Journals Index, SID, Publicationethics, Universal Impact Factor.

 

۲۳.  مدیریت سلامت

فصلنامۀ علمی پژوهشی
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی ایران571
شاپا(چاپی):۱۲۰۰-۲۰۰۸
شاپای الکترونیکی:۱۲۱۹-۲۰۰۸
زبان نشریه: انگلیسی- فارسی
مدیرمسئول: دکتر مسعود رودباری
سردبیر: دکتر فرحناز صدوقی
مدیر اجرائی: دکتر حسن ابوالقاسم گرجی
سایت اختصاصی: http://jha.iums.ac.ir/
انتشار به صورت چاپی و الکترونیکی.
پایگاه های نمایه کننده:
Magiran, ISC, IranMedex, SID, Indexcopernicus, GoogleScholar, DOAJ, IMEMR, CABI

 

۲۴. اطلاع رسانی نوین پزشکی

فصلنامه و در حال بررسی برای اخذ رتبه علمی – پژوهشی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مدیر مسئول: دکتر نسرین داوری دولت آبادیhome
سردبیر: دکتر مینا توسلی فرحی
ویراستاران: دکتر مینا توسلی فرحی ، خدیجه احمدزاده
مشاور آماری: محسن آزاد
مدیر اجرایی: الهه خسروی
شاپا:۲۳۸۳-۳۶۹۶
زبان نشریه:فارسی- انگلیسی
سایت اختصاصی: http://jmis.hums.ac.ir/
پایگاه های نمایه کننده:
google ScCite Factor, Magiran, Google Scholar, WHOIndex Medicus, Sientific Indexing Services و .پایگاه پژوهشگران سلامت

 

۲۵. علم سنجی کاسپین

شاپا(چاپی): ۴۷۱۰- ۲۴۲۳
شاپای الکترونیکی: x157-2383
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی بابل
انجمن های همکار:  انجمن کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی منطقه شمال ایرانvol_1,nom_2
مدیر مسئول: دکتر مینا مطلب نژاد
سردبیر: دکتر مهدی پورامیر
مدیر اجرایی: دکتر موسی یمین فیروز
مدیر داخلی: سمیه اسبکیان
سایت اختصاصی: http://cjs.mubabol.ac.ir/
پایگاه های نمایه کننده:
Noormags، Civilica، Magiran، Iranmedex و  SID 

 

۲۶. تصویر سلامت

صاحب امتیاز : مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدیر مسئول : دکتر جعفر صادق تبریزی
سردبیر : دکتر وحیده زارع گاوگانیCover2
مدیر اجرایی :لیلا دستگیری
شاپا (چاپی): ۹۰۵۸-۲۰۰۸
شاپا الکترونیکی :۲۴۲۳-۶۶۴۰
سایت اختصاصی: http://dohweb.tbzmed.ac.ir/
پایگاه های نمایه کننده: DRJI, Magiran

 

منبع:

  1. http://www.magiran.com/
  2. سایت اختصاصی هرکدام از مجلات.

نویسنده: روناک حمزه ای

مشخصات استناددهی به این مقاله
نویسنده‌(ها): روناک حمزه ای
عنوان مقاله: “معرفی نشریات علمی_ پژوهشی و علمی- ترویجی فعال در حوزۀ کتابداری”
عنوان مجله: کتابدار ۲.۰ – (عنوان لاتین: Kitābdār-i 2.0)
دوره مجله(Vol): ۲
شماره مجله(Issue): ۳
سال(Year): ۱۳۹۵
شناسه دیجیتال(DOI):
لینک کوتاه: http://lib2mag.ir/5058
Download PDF

درباره ی روناک حمزه ای

دانش‌آموخته ی کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان- کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی- کارشناس واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی همدان

۴ دیدگاه

  1. با تشکر از شما

    پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد و فصلنامه مطالعات دانش شناسی دانشگاه علامه و نیز مجله مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات را هم می توانید اضافه کنید

  2. سلام. لطفا فصلنامه دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال را هم اضافه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *